logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

Aktuality

To be or not be well?

To be or not be well?

„Ako hovorí Thom Hartmann, kultúra môže byť toxická alebo vyživujúca. Ak chceme prevziať plnú zodpovednosť za zdravie našej spoločnosti, musíme byť nielen bdelými strážcami svojho osobného blaha, ale musíme tiež pracovať na zmene štruktúr, inštitúcií a ideológií, ktoré nás v toxickej kultúre držia.“ Dr. Gábor Máté, terapeut, autor, rečník

TEXT: Veronika Kořínková, Združenie tvorivej dramatiky Slovenska

FOTO: Kristóf Kantár

Zdá sa, že táto myšlienka je a bude k udalostiam, ktoré žijeme, čoraz potrebnejšia. A práve týmto citátom sa začal aj rozsiahly výskum, tvoriaci jeden z mnohých výstupov projektu To be or not be well? Drama and theater in education. Projekt, ktorý vznikol v rámci programu Erasmus+, od roku 2019 realizujú Středisko volného času Lužánky v Brne, Big Brum z Veľkej Británie, Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA z Poľska a maďarská organizácia Nyitott Kör. V minulom roku sa k nim vo fáze výmeny skúseností a výstupov projektu pridalo aj Združenie tvorivej dramatiky Slovenska. Všetky partnerské organizácie majú dlhoročné a rozsiahle skúsenosti v oblasti dramatickej edukácie a divadla vo výchove.

Súčasťou spoločnej dvojročnej práce všetkých partnerov projektu bolo okrem seminárov pre pedagógov a pedagogičky a workshopov pre odbornú verejnosť aj vytvorenie metodických materiálov na ďalšie využitie nadobudnutých skúseností priamo v školách a vedecký výskum zameraný na otázku, ako sami pedagógovia, pedagogičky, lektori a lektorky vnímajú svoju spokojnosť (well-being) a možné prínosy dramatickej edukácie a divadla vo výchove. Inšpiratívnu mapu spoločnej cesty a spolupráce všetkých spomenutých zahraničných partnerov spracovali vo forme guidebooku s názvom To be – A Living Question.

Myšlienka zamerať sa nielen na študentov a študentky, ale aj na ostatných účastníkov a účastníčky vzdelávacieho procesu vznikla podľa tvorivého tímu okolo roku 2018 na základe výsledkov výskumu a predchádzajúceho projektu Nyitott Kör (Lendvai, Horváth, Dóczi-Vámos, Jozifek, 2018). Z týchto výsledkov sa podarilo zistiť, že ak chceme dosiahnuť a udržať dlhodobý zmysluplný a pozitívny vplyv na študentov a študentky, musíme zvážiť účasť aj ostatných členov organizácie (akými sú napríklad škola, ZUŠ-ka a celá ich komunita).

Ako na duševnú pohodu

Výstupom projektu sú štyri odskúšané, praxou preverené metodické materiály, od každého partnera jeden, nazvané Kurikulá duševnej pohody. Tieto scenáre sú určené všetkým, ktorí chcú doviesť nielen kolektív, s ktorým pracujú, k väčšej spokojnosti. Všetky materiály pri práci využívajú rolovú hru a metódy dramatickej edukácie. Na vlastnej koži sme si tieto Kurikulá duševnej pohody vyskúšali aj my zo Združenia tvorivej dramatiky Slovenska. Začiatkom októbra 2021 sa nám medzi vlnami pandémie podarilo zúčastniť na stretnutí Asociácie českých dramacentier v dramacentre Legato SVČ Lužánky v Brne.

Podľa slov tvorcov programu ku školskému well-beingu sa dá pristupovať intuitívne či situačne, alebo jeho rozvoj oprieť o širšie teoretické vedomosti, ktorými môže byť model dvanástich zložiek wellnessu. Vo svojom jadre wellness koncept siaha ďalej než po saunu a vírivky. Rozpracováva komplexnú tému životného štýlu a ľudského zdravia, do ktorého vkladá hodnoty, ako sú láskavosť, súcit, rešpekt a prístup zameraný na človeka. Model Johna Travisa môže poslúžiťna revíziu a podporu zdravia a spokojnosti nielen lektorskému a pedagogickému zboru. V prenesenej forme sa dá využiť ako komplexný náhľad na klímu v akomkoľvek kolektíve, či už v školskej triede, ZUŠ-ke, alebo v divadelnom súbore. Dokáže totiž zmeniť profesionálny aj osobný život a tým ovplyvniť celkovú spokojnosť každého jednotlivca (nielen) v procese učenia a tiež celkovú klímu v kolektíve.

Hľadanie zdrojov tvorivosti

Po úvodných slovách Jany Novákovej Starej z Českého wellness institutu o koncepte well-beingu sme sa pustili do vlastného „wellnessovania“. Počas niekoľkých intenzívnych hodín sme mali možnosť zmapovať samých seba, svoju učiteľskú a lektorskú dráhu v bezpečí tvorivého workshopového prostredia. Témy well-beingu boli predstavované metódami a technikami dramatickej edukácie, ktoré je možné využiť priamo v praxi. . V dnešnej dobe plnej ťažkých tém bolo úľavou zamerať sa na spokojnosť, ktorú koncept well-beingu reprezentuje. Nasadiť si kyslíkovú masku a vedieť sa postarať najprv o seba, pripomenúť si, kto som a čo sú moje zdroje tvorivosti a spokojnosti, a potom sa s novým nádychom postarať o spokojnosť, vzdelanie a výživu ostatných.

Druhú časť workshopu sme zažili cez koncept štruktúrovanej dramatickej hry. Pracovali sme s učiteľským zázemím a školskou realitou z priestorov imaginárnej zborovne aj mimo nej, s možnými konfliktmi a problémami, ktoré účastníci považovali za aktuálne alebo boľavé. V bezpečí roly sme ponúkali riešenia a pozerali sa na problémy z rôznych uhlov pohľadu. Mapovali sme tak ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú to, ako sa ako pedagógovia a pedagogičky niekedy cítime, ako a prečo učíme tak, ako učíme. Každá krajina prišla s inými dramatickými technikami.. Vyskúšali sme si rolu učiteľa, lektora, rodiča, ale aj žiaka.[1]

Koncept českých kolegov predstavujú Eva Dittingerová, Katja Perne, Veronika Rodová a Tom Mohapl Doležal: „Cílem těchto setkání bylo prostřednictvím tématu vlastní životní a pracovní spokojenosti objevovat potenciál dramatické výchovy a divadla ve výchově pro motivaci a podporu zapojení žáků v procesu vzdělávání, včetně těch se specifickými vzdělávacími potřebami.“ Ďalšou online publikáciou je didaktická príručka Žiť školou naplno, ktorá zachytáva aj pohľad pedagógov a ich podnety z predchádzajúcej práce.Příručka rozpracovává nástroje a metody, které byly využívány v průběhu realizace projektu. Pedagogům nabízí základní vodítko, jak pracovat se skupinou, budováním důvěry a týmové spolupráce se zvláštním důrazem na emoce, práci s příběhy, techniku učitele v roli a další dramatické techniky. Popis realizovaných aktivit doplňují komentáře a hodnocení pedagogů.“

Nové inšpirácie

Záver tvorí už spomínaný výskum Well-being učiteľov a vedúcich pracovníkov základných škôl v kontexte dramatickej výchovy. Kvalitatívny výskum predstavuje sondu do chápania well-beingu medzi vybranými učiteľmi a vedúcimi pracovníkmi z troch základných škôl v Brne, ktorí sa v rámci projektu To Be zúčastnili na vzdelávacom seminári z oblasti dramatickej edukácie. „Naším cílem bylo vyjádřit, proč jsou dramatická výchova a  divadlo ve vzdělávání silnými podněty, které umožňují účastníkům stát se hybateli změn, a jak mohou podpořit wellbeing učitelů, žáků i školy jako organizace. Uvítáme další diskuzi i otázky k prezentovaným výsledkům. Naším cílem je přispět ke změně, zvýšit povědomí o  vědomé práci na wellbeingu škol a o významu kreativity ve vzdělávání.“

Možnosť zažiť koncept well-beingu na vlastnej koži nám priniesla nielen znalosť nových techník, ale predovšetkým nový pohľad na nás samotných a na našu prácu. Sme zvyknutí na to, že väčšinou sme to my, kto pripravuje program pre ostatných, preto príležitosť pozrieť sa do svojho vnútra sa stala zdrojom novej inšpirácie. Použité techniky a nastolené otázky priam až coachingovo vytvorili priestor pre každého z nás, v rámci ktorého sme sa mohli vyjadrovať tak, ako je nám najprirodzenejšie (či už slovom, písaným textom, tancom, alebo hranou situáciou). Získali sme možnosť vykročiť zo zabehnutých schém a hľadať cestu, ako žiť, nielen prežívať, a ako sa tvorivo a slobodne realizovať.

  1. Well-being kurikulum od všetkých partnerov projektu a príručku TO BE – A LIVING QUESTION spolu s výskumnými správami nájdete v anglickom jazyku na webe https://tobe.nyitottkor.hu/. Ak angličtina nie je vašou silnou stránkou, ale chceli by ste zažiť alebo sprostredkovať takéto zážitky svojej triede alebo divadelnému kolektívu, veľká časť procesu, ktorý realizoval team Legato Lužánky, je voľne na stiahnutie na stránke https://to-be.luzanky.cz/. Nájdete tu Kurikulum pre well-being, ktoré vzniklo ako plán a náplň stretnutí s pedagógmi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

PODOBNÉ ČLÁNKY