logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

Aktuality

Rozprávkové javisko

Rozprávkové javisko

Krajská postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti
Trenčiansky kraj, Púchov, 18. apríla 2023

Mnohí ľudia chcú žiť šťastne na vrchole hory, zabúdajúc, že skutočné šťastie sa skrýva v samotnom výstupe na štít. Je šťastím chytiť sa niekoho za ruku a kráčať s ním hore, do výšky. Touto metaforou chcem poďakovať Miriam Martinákovej, Ive Semančíkovej, Oľge Banincovej, Petrovi Hudákovi, Jurajovi Budzovskému, Františkovi Kňažovičovi – vedúcim súborov, ktorí na Rozprávkové javisko do Púchova priviedli deti z Považskej Bystrice, Novej Dubnice, Bojníc a Púchova. Spoločne premenili 18. apríl 2023 na sviatok detskej dramatickej hry.

Už tradične najpočetnejšie zastúpenie v krajskom kole celoštátnej prehliadky Zlatá priadka mal okres Považská Bystrica: DDS IMRO pri ZUŠ I. W. Kráľa, DDS LATE pri ZUŠ I. W. Kráľa v Považskej Bystrici; okres Ilava prezentovali dva kolektívy: DDS BEBČINA pri ZUŠ Š. Baláža v Novej Dubnici (mladší a starší), okres Púchov zastupovalo DDŠ OCHOTNÍČEK pri Púchovskej kultúre, s. r. o., v Púchove, okres Prievidza vyslal DDS MALÉ ŠTÚDIO zo ZUŠ v Bojniciach. Zástupca okresu Trenčín DDS K. Pádivého pri ZUŠ K. Pádivého s hrou Malý princ sa pre chorobu podujatia nezúčastnil. V mimosúťažnej časti sa predstavil hosť prehliadky zo Srbska – Divadelný krúžok pri ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove s hrou Márie Kotvášovej-Jonášovej Moje prvé rande.

Sedem inscenácií súborov účinkujúcich na prehliadke vzniklo na báze autorských scenárov vedúcich a režisérov súborov, z toho tri našli inšpiráciu v literárnych predlohách, dve v známych rozprávkach rozličnej proveniencie, jedna je z autorskej dielne vedúcej a súboru, s využitím veršov Kamila Peteraja.

Obrazy plné imaginácie, spontánnej hravosti, obradnosti, interpretačnej zrelosti sa striedali so svojsky „inakšími“, ktorým tiež nechýbala detská hra, ale prerážali kompozície režisérov, čím chceli vyjadriť „iné“ chápanie divadla hraného deťmi. (Výrazy „iný“ a „inakší“ som prevzala z dialógu s tvorcami inscenácií počas hodnotiaceho seminára.)

Prostriedky divadelného jazyka – hudba, spev a scénografia súzneli s réžiou i dramaturgiou a ich rôznorodosť súvisela so zvoleným štýlom hry. Spoločným menovateľom troch v súťaži ocenených inscenácií bol sociálny prienik do života detí, rodiny, spoločnosti, ich vplyv na vývoj a postoj jedinca – človeka milovaného a milujúceho, hľadajúceho pomoc a uznanie. Členovia odbornej poroty ocenili interpretačnú zrelosť účinkujúcich úmernú veku, pretlmočeniu témy v príbehoch zápasu dieťaťa s problémami doby, existencie, vzťahov – v prebývaní vo svete.

V závere sa predstavil hosť zo Srbska – Divadelný krúžok pri ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Podujatie sprevádzali moderátorky Patrícia a Adriana zo súboru Bebčina z Novej Dubnice. Krajská prehliadka detskej dramatickej tvorivosti Rozprávkové javisko prispela k 50. výročiu organizovania súťaží a prehliadok na Slovensku.

Elena Bakošová
predsedníčka odbornej poroty

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici na návrh odbornej poroty v zložení
Elena Bakošová – predsedníčka
Zuzana Hurová
Drahomil Šišovič

udelilo diplomy a ceny:

Hlavná cena s priamym postupom na celoštátnu súťaž a prehliadku Zlatá priadka, Šaľa 2023
DDS BEBČINA pri ZUŠ Š. Baláža v Novej Dubnici
Miriam Martináková (na motívy poviedky Jozefa Kronera Jakubove uniformy)
ALBUM

Cena s návrhom na postup na celoštátnu súťaž a prehliadku Zlatá priadka, Šaľa 2023
DDS BEBČINA pri ZUŠ Š. Baláža v Novej Dubnici
Miriam Martináková (na motívy poviedky Raya Bradburyho Celé leto v jednom dni)
POD KUPOLOU

Cena s návrhom na postup na celoštátnu súťaž a prehliadku Zlatá priadka, Šaľa 2023
DDŠ OCHOTNÍČEK, Púchovská kultúra, s. r. o., Púchov
Peter Hudák a kolektív DDŠ
VŔBA

Cena za rozvíjanie tvorivej dramatiky v hre detí
IVA SEMANČÍKOVÁ

Diplomy za účinkovanie:

DDS IMRO – najmladší pri ZUŠ I. W. Kráľa v Považskej Bystrici
Iva Semančíková a kolektív detí
ČERŠPUKOT (na motívy diela Gennadija Blinova Hlinené rozprávky starej mamy Chamro)

DDS LATE pri ZUŠ I. W. Kráľa v Považskej Bystrici
Jacob a Wilhelm Grimmovci
POPOLUŠKA

DDS MALÉ ŠTÚDIO pri ZUŠ v Bojniciach
František Kňažovič (na motívy rozprávok)
PRASIATKA A ČIAPOČKA

DDS IMRO pri ZUŠ I. W. Kráľa v Považskej Bystrici
Kolektív DDS
V KAŠTIELI

Hosť prehliadky
Divadelný krúžok pri ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove – Srbsko
Mária Kotvášová-Jonášová
MOJE PRVÉ RANDE

Hodnotenia inscenácií

DDS BEBČINA pri ZUŠ Š. Baláža v Novej Dubnici
Miriam Martináková (na motívy poviedky Jozefa Kronera Jakubove uniformy)
ALBUM

Táto inscenácia je dôkazom, že sa oplatí a má zmysel hľadať podnety pre originálne scénické výpovede v lokálnom prostredí. V útlej knižke Neobyčajný testament, ktorá vyšla v roku 1982 i 2009 a ktorej autorom je nezabudnuteľný herec Jozef Kroner, našla v motívoch poviedky Jakubove uniformy inšpiráciu pre svoje autentické vyjadrenie mládež z DDS BEBČINA.
Dôkladná dramaturgická a dôsledná režijná práca vedúcej súboru Miriam Martinákovej umožnila dvom desiatkam mladých ľudí zrozumiteľne sa vyjadriť k téme, čo je každodennou súčasťou existencie pubertálnej mládeže kdekoľvek na svete. Byť a zostať solitérom či za akúkoľvek cenu niekam zapadnúť? M. Martináková má schopnosť podnecovať členov súboru k tvorivej spolupráci a usmerňovať ich. Kolektív súboru vytvoril scénografiu. Na holom javisku sedí v rôznych pozíciách anonymná masa odená v nevýrazných bledých, takmer jednotných civilných kostýmoch. Prstami klepká na čisté biele stránky kancelárskeho papiera. Ruch evokuje dážď, akcia možno i vypisovanie rozličných tlačív. Štatistík? Osobných dotazníkov? Udaní? Anonymov? Listov v albume? Stojace postavy s papierom v rukách menia situáciu a pohybom stvárňujú morskú búrku, ktorá pohltí každého aj more emócií v človeku, ktorý za žiadnych okolností nechce stroskotať.
Divák má možnosť nahliadnuť do albumu. Dozvedá sa životný príbeh dieťaťa z neúplnej rodiny. Chalana bez otca, vyrastajúceho medzi ženami. Čoho všetkého je schopný? Kam až je ochotný zájsť? Čo spraví? Na javisku sa objavuje a konkretizuje celé spektrum postáv. Interpreti ich dokážu stvárniť a odlíšiť najjednoduchšími vyjadrovacími prostriedkami. Voľbou textu a použitím adekvátnych slov či výrazom. Verbálnym a pohybovým prejavom. Farbou hlasu a podaním repliky. Adekvátnou mimikou, gestom a postojom. Riešením mizanscény a choreografiou v jednotlivých obrazoch. Hudbou. Tichom. Svetlom. Súboru by prospelo, ak by mal na javisku viac technických skúšok, aby svetelné aranžmán boli schopní správne vnímať i menej skúsení členovia súboru. Na zváženie je, či sa situácia s vešaním a sušením bielizne nedá vyriešiť bez použitia špagáta a štipcov. Niekoľko repríz alebo aspoň čítacia skúška by tiež boli na prospech zafixovania charakterov postáv. Napriek tomu išlo o nadštandardne kvalitnú hru. Sústredený, disciplinovaný a napriek tomu prirodzený a spontánny 40-minútový prejav všetkých zúčastnených vo výslednom javiskovom tvare vytvorenom v čistom scénickom priestore si získal obdiv a uznanie všetkých návštevníkov, či už nimi boli súťažiaci z iných súborov alebo odborná porota. Inscenácia ako celok bola výrazne lepšia než ostatné. Stala sa víťaznou.

Drahomil Šišovič

DDS BEBČINA pri ZUŠ Š. Baláža v Novej Dubnici
Miriam Martináková (na motívy poviedky Raya Bradburyho Celé leto v jednom dni)
POD KUPOLOU

Prší presne 6 rokov a 364 dní. Týmito slovami nás vovádzajú do deja a príbehu svojej inscenácie mladší členovia súboru Bebčina. Do neľútostného deja odohrávajúceho sa v čase, keď si ľudia prestali vážiť Zem. Nedokážu už na Zemi žiť, vychovávať potomstvo, budovať rodinu. Športové centrá, zábavné centrá, internáty simulujú výchovu detí – a stále prší. Vedci – rodičia vyrátali, že slnko zasvieti po šiestich rokoch a tristošesťdesiatich štyroch dňoch. Ostáva deň do naplnenia zázraku. Radosťou sú sýtené slohové práce detí, básne, telá i duše. Najmä tie neľúbené, opustené, zasiahnuté závisťou, žiarlivosťou. Preto sú schopné ublížiť tým, ktorí ešte dokážu milovať, ktorých niekto miluje.

Režisérka hry Miriam Martináková dôverne pozná kolektív detí, s ktorým príbeh – voľne inšpirovaný poviedkou Raya Bradburyho – preniesli z vesmíru na Zem. Najdôležitejšiu úlohu v hre plní chór – predstaviteľ globalizácie sveta, citov, záujmov. Dôsledne a presvedčivo z chóru vstupujú do individuálnych postáv, vytvárajú vzťahy, charaktery, situácie. Práca so slovom, hlasom, pohybom dominovala na scéne od expozície po záverečné priznanie viny spáchanej nedostatkom lásky. Autorské spracovanie hudby od skupiny Coldplay dopĺňa atmosféru chladu a napätia dramatického čakania na zázrak. Možno by redukcia niektorých hudobných pasáží utlmila náznak jej nadužívania. (Je to len malá pripomienka.) Tvorba mizanscén, ich strihov, dynamika striedania obrazov spolu so zvoleným civilistickým kostýmovaním či skromnosťou rekvizít súzneli so zvoleným štýlom scénického prerozprávania témy v príbehu o osude ľudstva.

Mimoriadne výrazový divadelný cit a jazyk Miriam Martinákovej a kolektívu detí vytvoril mimoriadny divadelný zážitok.

Ďakuje Elena Bakošová.

DDŠ OCHOTNÍČEK, Púchovská kultúra, s. r. o., Púchov
Peter Hudák a kolektív DDŠ
VŔBA

Vŕba… Mala mi vyrásť pred očami alebo iba v mojich predstavách?

Úspešne ste sa zhostili neľahkej dramaturgickej úlohy, písania autorského

dramatického textu. Ponúkate zaujímavú, deťom aj dospelým blízku tému s mnohými metaforickými a symbolickými prostriedkami. Divák rád empatizuje s hlavnou postavou, v tomto prípade ju prezentuje objekt – bábka a mnohí herci. Kolektívna postava pekne vyznieva, avšak pri zborových replikách nerozumieť textu, čo je pri vašej téme veľká škoda. Aj v rámci kolektívnej postavy (svet detí verzus svet dospelých) môžeme tvoriť jednotlivé charaktery a vyhnúť sa typizácii či klišé. Práca s veľkým množstvom hercov na javisku je kompozične náročná, no zvládate ju pekne za pomoci funkčnej scény a darí sa vám tvoriť pekné obrazy, avšak mimo nej vám miestami uteká. Ak sa inšpirujete kompozíciou klasických obrazov s veľkým počtom aktérov, môžete vytvoriť kompozične zaujímavé tvary. Bez využitia scénografie sa herci kryli a nebolo im vidno do tvárí, napriek tomu, že rozprávali. Nebojte sa nechať hercov sadnúť, kľaknúť si aj priamo na zem. Drobné kostýmové rozlíšenie je ideálnym riešením pre tento typ inscenácie, avšak ako divák si ho všímam neskoro. Tomu však napomôže spomínaná jasná kompozícia.

Oceňujem nekonvenčné inscenačné metódy a prácu s bábkou. Bábka má však ťažké vlasy a nevystužený krk, čo spôsobuje pád hlavy, a pôsobí neživo. Najdôležitejšou súčasťou pri vodení bábky je pohľad a ten mi celú dobu unikal. Nápadito pôsobí píšťalkový dialóg, ktorý iba za pomoci akcie veľa vypovedá, ako aj oxymorický spev „sme ticho“ či herečky – hudobníčky so svojím husličkovo-hereckým prejavom.

Začiatok aj koniec inscenácie je veľmi dôležitý, no vo vašom prípade nejasný. Chýba jednoznačná spojitosť medzi názvom a témou inscenácie. Moja bútľavá vŕba sa tak nezhmotnila, vyrástla mi iba v predstave. Oživili ste čarovné dosky, ktoré znamenajú svet, priniesli ste zaujímavú tému aj formát, tak oživte aj bábku!

Zuzana Hurová

Rozprávkové javisko
Púchov, 18. 4. 2023

Krajské kolo: Trenčiansky kraj
Organizátor: Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Zodpovedná odborná pracovníčka: Petra Barcíková

#DDS_Bebčina  #DDŠ_Ochotníček  #Iva_Semančíková  #Rozprávkové_javisko  #Zlatá_priadka 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

PODOBNÉ ČLÁNKY