logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

O Javisku

Časopis Javisko je pokračovateľom tradície časopisov pre amatérske divadlo a umelecký prednes na Slovensku. Najstarší mesačník začalo vydávať Ústredie slovenských ochotníckych divadiel pod názvom Slovenský ochotník (1925 – 1927), ktorý pokračoval ako Naše divadlo (1928 – 1951). V ére socializmu ho nahradili Ľudová tvorivosť (1951 – 1962) a repertoárový mesačník Naša práca (1951 – 1963), súborné periodiká pre všetky ochotnícke umelecké oblasti. V roku 1963 sa však z nich ochotnícke divadlo a prednes nanovo vyčlenili a začal pre ne vychádzať mesačník Umelecké slovo, ktorý sa v roku 1969 premenoval na Javisko. Odvtedy časopis pod týmto názvom vychádza dodnes a ako jediný časopis na Slovensku je systematickým a odborným dokladom myslenia o ochotníckom divadelníctve a umeleckom prednese.

Koncepcia online platformy javisko.sk

Aj online Javisko bude prinášať správy a reflexie z festivalov, celoštátnych prehliadok, postupových súťaží a kultúrnych podujatí. Ide o informačno-kritickú líniu časopisu, ktorá uchováva reflexie zásadných udalostí v ochotníckom divadle a umeleckom prednese pre históriu.

Druhým pilierom Javiska budú aj naďalej priehľady do sveta divadelnej vedy a umeleckého prednesu: do ich dejín a teórie. Pôjde o tematické články a štúdie o jednotlivých zložkách divadelného diela či umeleckého prednesu, o ich výrazových prostriedkoch, o estetických, etických, filozofických a axiologických otázkach spojených s umeleckým dielom, o dejinách (nielen) ochotníckeho divadla z rôznych aspektov, zahraničné trendy a pod.

Rovnako sa budeme aj naďalej venovať metodike, rozsiahlym rozhovorom s profilovými osobnosťami (nielen) ochotníckeho divadla a umeleckého prednesu a vrátime sa aj k recenziám nových inscenácií prepájajúcich ochotnícke a profesionálne divadlo.

Ďalším dôležitým bodom novej koncepcie bude aktuálnosť: živé reflexie vrátane kultúrno-spoločenských komentárov na dôležité témy a otázky v divadle, umení, kultúre a spoločnosti. Nadviažeme na publikovanie nových dramatických textov, budeme inšpirovať podnetnými knižnými tipmi s ukážkami. Autormi príspevkov budú aj naďalej predovšetkým renomovaní slovenskí a zahraniční divadelní teoretici, historici a praktici, ale aj ochotnícki nadšenci, pracovníci osvetových stredísk, pedagógovia. Keďže je však divadlo umeleckým médiom, ktoré reaguje na spoločensko-politické udalosti v širších kontextoch, aj spektrum autorov budú dopĺňať osobnosti z mimoumeleckého života.

www.javisko.sk koncipujeme ako živý priestor komunikácie. Dôležitým bodom otvárania sa diskusii a zväčšovania komunity čitateľov bude možnosť publikovať texty aj pre členov ochotníckych divadiel či členov komunity slovenského ochotníckeho divadla. Táto blogová časť má za cieľ kultivovať uvažovanie a písanie o divadle či umeleckom prednese (najmä u mladých divadelníkov/divadelníčok) a poskytnúť priestor na ich „moderovanú“ verejnú prezentáciu.

Buď aj Ty Javiskom!
Zaujalo Ťa niečo na festivale / v procese tvorby / v rozhovore s pamätníkmi? Uvažuješ, píšeš o divadle?
Píš a posielaj na javisko.noc@nocka.sk.

Rubriky

Rozsiahly priestor pre pôvodné i prekladové teoretické štúdie a články o divadelnom umení a umeleckom prednese, ktoré vstupujú nielen do retrospektívnej, ale najmä aktuálnej konfrontácie s vybranou témou.

Interview s významnými osobnosťami slovenského alebo zahraničného divadla, umeleckého prednesu, ale aj širšieho kultúrneho a spoločenského života.

Reflexia a dokumentovanie slovenských i zahraničných festivalov v podobe reportáží či hodnotiacich správ.

Jednorazové i cyklické odborné príspevky zamerané na konkrétnu oblasť záujmovej umeleckej činnosti, ktoré prinášajú ucelený metodický materiál.

Historické štúdie a články o vybranom fenoméne z oblasti divadla či umeleckého prednesu.

Štúdie a články o významných osobnostiach, súboroch, inštitúciách, festivaloch a pod. z oblasti divadla a umeleckého prednesu.

Spomienky na tých, ktorí zanechali neodmysliteľnú stopu v slovenskom (nielen) ochotníckom divadle či umeleckom prednese.

Reportáže a rozhovory o aktuálnom ochotníckom dianí vo svete, o Slovákoch žijúcich a pôsobiacich v zahraničí, o historicky významných kultúrnych fenoménoch alebo špecifických podobách umenia mimo Slovenska.

Recenzie nových inscenácií prepájajúcich ochotnícke a profesionálne divadlo.

Živé reflexie kultúrno-spoločenských udalostí v kontexte ochotníckeho divadla a umeleckého prednesu.

Pestrý obsah rôznych publicistických útvarov prinášajúci informácie o dôležitých udalostiach a podujatiach vo svete ochotníckeho divadla i zaujímavé postrehy a zážitky divadelných osobností.

Najvýznamnejšie ocenenia z celoštátnych prehliadok, festivalov, súťaží a ocenenia významných divadelných osobností z oblasti neprofesionálneho divadla a umeleckého prednesu od štátnych i nezávislých inštitúcií a združení venujúcich sa tomuto umeleckému segmentu.

Informácie prepájajúce svet ochotníckeho divadla – semináre, dobrovoľnícke aktivity, študentské poroty, konkurzy a pod.

Literárna príloha poskytujúca priestor pre najvýraznejšie talenty, nové objavy, zabudnutých alebo nenájdených autorov na poli dramatického umenia s cieľom zaznamenávať, podnecovať, inšpirovať a ovplyvňovať divadelnú dramaturgiu na Slovensku.

Inšpiratívne knižné tipy z oblasti divadla (v interdisciplinárnych presahoch) a umeleckej literatúry.

Elektronické vydania starších čísel Javiska, zborníkov a pod.

Linky a kontakty na dôležité a zaujímavé projekty, databázy a pod.

Redakcia

Šéfredaktorka:

Diana Laciaková

Redakčná rada:

Jaroslava Čajková
Jakub Molnár
Katarína Hitzingerová
Matej Moško
Lucia Hromníková
Alexandra Štefková
Renáta Jurčová

Jazyková úprava:

Katarína Vráblicová
Diana Laciaková

Grafický návrh:

Kristína Uhráková

Grafická úprava:

Mário Varga